مهدی ربیعی
مهدی ربیعی
مدیریت پروژه
کارشناسی
20 سال
رضا واحدی فر
رضا واحدی فر
برنامه نویسی و شبکه
کارشناسی
15 سال
امید فتوتی
امید فتوتی
مدیریت ساخت
کارشناسی ارشد
10 سال
علیرضا ربیعی
علیرضا ربیعی
مهندسی عمران
کاردانی
2 سال
مرتضی رضایی
مرتضی رضایی
مدیریت پروژه
کارشناسی ارشد
8 سال
سعید ابراهیمی
سعید ابراهیمی
مدیریت پروژه
کارشناسی ارشد
10 سال
شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم