کیوان جورابچی
کیوان جورابچی
مشاور عالی معماری
دکتری
20 سال
نصیبه ظفری
نصیبه ظفری
طراحی سازه
کارشناسی ارشد
3 سال
سیدمحمدرضا حاجی میرصادقی
سیدمحمدرضا حاجی میرصادقی
طراحی سازه
کارشناسی ارشد
3 سال
سیاوش کازرانی
سیاوش کازرانی
طراحی سازه
کارشناسی ارشد
4 سال
آرش الوان کار
آرش الوان کار
طراحی سازه
کارشناسی ارشد
3 سال
امیرحسین سبط
امیرحسین سبط
کارشناسی ارشد
امیرحسین سبط
20 سال
نواب اسدی
نواب اسدی
طراحی پل
کارشناسی ارشد
15 سال
ندا حقیقی
ندا حقیقی
طراحی سازه
کارشناسی ارشد
7 سال
مسعود داریوشی
مسعود داریوشی
پایش سلامت
کارشناسی ارشد
2 سال
هوشنگ طاهباز
هوشنگ طاهباز
نظارت
کارشناسی ارشد
30 سال
شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم