بیانیه ماموریت هلدینگ سازیران عبارت است از :

- ارائه خدمات مهندسی و طراحی  در جهت ایجاد ارزش افزوده اقتصاد ذینفعان پروژه در بخش ساخت ­و ساز
- نهادینه کردن دیدگاههای اقتصادی در طراحی و دستیابی به طرح‌هایی با معماری برتر و ارزش افزوده
- استفاده از تجارب ایجاد شده در پروژه‌های مختلف و نهادینه کردن آنها در بستر شرکت سازیران
- تامین اهداف شرکت در بهبود شاخص‌های زمان کیفیت و هزینه در پروژه‌ها
- امکان پاسخگویی سریع به نیازهای طراحی خارج از تشریفات

شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم