مشخصات مجله سازیران
صاحب امتیاز: مدیر مسئول: سردبیر:
دکتر سید مهدی داودنبی دکتر نادر فنائی دکتر حمیدرضا مرادنژاد
هیئت علمی
دکتر پیمان رحمت آبادی دکتر مهدی شریعتی دکتر رضا مکرم آیدنلو
دکتر مرتضی نیکوروش دکتر علیرضا فاروقی دکتر مسعود عامل سخی
شماره 10
شماره 10
شماره 9
شماره 9
شماره 8
شماره 8
شماره 7
شماره 7
شماره 6
شماره 6
شماره 5
شماره 5
شماره 4
شماره 4
شماره 2
شماره 2
شماره 1
شماره 1
شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم