کنترل طراحی سازه - تجاری قشم
85

نام پروژه کنترل طراحی سازه - تجاری قشم
سال اجرای طرح 1402
تعداد طبقات 16
سیستم سازه ای قاب خمشی دوگانه
متراژ 17500
محل اجرا قشم
کارفرما آقای خلیل زاده
تجریش
84

نام پروژه تجریش
سال اجرای طرح 1401
تعداد طبقات 8
سیستم سازه ای قاب خمشی بتنی
متراژ 2400
محل اجرا میدان قدس
کارفرما آقای روزبهانی
مرا-بلوک D
83

نام پروژه مرا-بلوک D
سال اجرای طرح 1401
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای قاب خمشی بتنی
متراژ 500
محل اجرا دماوند
کارفرما دولتی
مرا-بلوک C
82

نام پروژه مرا-بلوک C
سال اجرای طرح 1401
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای قاب خمشی بتنی
متراژ 500
محل اجرا دماوند
کارفرما دولتی
مرا-بلوک B
81

نام پروژه مرا-بلوک B
سال اجرای طرح 1401
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای قاب خمشی بتنی
متراژ 500
محل اجرا دماوند
کارفرما دولتی
مرا-بلوک A
80

نام پروژه مرا-بلوک A
سال اجرای طرح 1401
تعداد طبقات 2
سیستم سازه ای قاب خمشی بتنی
متراژ 500
محل اجرا دماوند
کارفرما دولتی
جیلارد-بلوک D
79

نام پروژه جیلارد-بلوک D
سال اجرای طرح 1401
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب خمشی بتنی
متراژ 5219.91
محل اجرا دماوند
کارفرما دولتی
جیلارد-بلوک B
78

نام پروژه جیلارد-بلوک B
سال اجرای طرح 1401
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب خمشی بتنی
متراژ 11175
محل اجرا دماوند
کارفرما دولتی
notFound
77

نام پروژه منظریه
سال اجرای طرح 1400
تعداد طبقات 4
سیستم سازه ای قاب خمشی بتنی
متراژ 2500
محل اجرا منظریه
کارفرما آقای علوی
notFound
76

نام پروژه رجایی
سال اجرای طرح 1399
تعداد طبقات 7
سیستم سازه ای قاب خمشی بتنی
متراژ 10000
محل اجرا منطقه 20
کارفرما دولتی
شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم