هلدینگ سازیران یک مجموعه برای انجام صفر تا صد خدمات ساختمانی است. بر این اساس و به منظور ارائه خدمات مختلف به کارفرمایان محترم متناسب با نیازهای آنها در حوزه شهرداری و سازمان نظام مهندسی استان تهران، شرکتهای متعددی در این مجموعه به ارائه خدمات مشغول هستند. این شرکتها عبارتند از:

شرکتهای طراحی نظارت پایه ارشد سازمان نظام مهندسی استان تهران

1- سازه‌های آرمانی هزاره سوم

2- طرح ماندگار هزاره سوم

3- ستبران طرح هزاره سوم

 

شرکتهای مجری ذیصلاح پایه یک سازمان نظام مهندسی استان تهران

1- سازه‌های رویایی هزاره سوم

2-مجریان اسکان هزاره سوم

 

شرکت آزمایشگاه پایه یک سازمان نظام مهندسی استان تهران

1- آزمون طرح ناظران

 

تحقیق توسعه

1- مجله سازیران

2- نشر علم عمران

 

تولید دانش بنیان سقف وافل

روف فرم

 

شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم