مهران داودنبی
مهران داودنبی
نظارت
کارشناسی
18 سال
مرتضی به نژاد
مرتضی به نژاد
بازرسی و کنترل کیفیت
کارشناسی ارشد
15 سال
شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم