سیما میرشریفیان
سیما میرشریفیان
تأسیسات مکانیکی
کارشناسی
5 سال
سید مهدی خدابخشی
سید مهدی خدابخشی
تأسیسات مکانیکی
کارشناسی ارشد
10 سال
سعیده واعظ اسلامی
سعیده واعظ اسلامی
تأسیسات مکانیکی
کارشناسی ارشد
15 سال
علی شکری
علی شکری
تأسیسات برقی
کارشناسی ارشد
13 سال
شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم