بعد از تقویت دیوار به دلیل انتقال نیروی بیشتری از آن به پی، باید پی را تقویت کرد. در شکل زیر تقویت پی دو دیوار که به ترتیب از یک طرف و دو طرف تقویت شده‌اند نشان داده شده است. برای حالتی که یک طرف دیوار تقویت شده ابتدا با ایجاد سوراخی به عمق حداقل نصف ضخامت دیوار میلگرد مهاری به قطر ۶ تا ۸ میلیمتر در آن قرار داده می‌شود و داخل سوراخ با چسب اپوکسی یا بتن منبسط شونده پر می‌شود. اگر دیوار از دو طرف تقویت شده باشد، میلگرد مهاری می‌تواند از داخل سوراخ عبور داده شده و از طرف دیگر بیرون رود.

تقویت پی برای دیوارهای تقویت شده

شرکت‌های هلدینگ سازیران
ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم