بهسازی قاب‌های خمشی بتنی

این ساختمان‌ها از قاب‌بندی بتنی متشکل از یک سیستم کامل تیر و ستون و یا دال ستون تشکیل یافته است. نیروهای جانبی به وسيله قاب‌های خمشی اجرا شده در محل که سختی آنها از طریق اتصالات صلب ستون‌ها و تیرها تأمين می‌گردد تحمل می‌شود. قاب های باربر جانی ممکن است در همه دهانه‌ها در هر دو جهت سازه یا در تعدادی از دهانه‌ها در یک یا هر دو جهت سازه وجود داشته باشد. ویژگی مهم این سازه آن است که هیچ دیوار بتنی یا بنایی قابل ملاحظه‌ای در اندر کشش با سازه در آن وجود ندارد یا در صورت وجود، به طور کامل از سازه‌ای اصلی برای جلوگیری از اندرکشش میان آنها، جدا می‌باشند. کف‌ها ممکن است تنوعی از بتن‌های درجا یا پیش ساخته داشته باشند.

افزودن قاب مهاربندی

کمبودهای عمده این نوع سازه ها به دلیل جزئیات ناقص اجزا، به ویژه اجزای سازهای قاب، است. شیوه های ترمیم برای رسیدن به رفتار شکل‌پذیر در این قاب‌ها عموما مشکل، تداخل آفرین و هزینه بر است و بنابراین به ندرت انجام می‌گیرد. در مناطق با لرزه‌خیزی بسیار زیاد و زیاد، ترمیم این ساختمان‌ها عموما با افزودن اعضای جدید با سختی زیاد بعنوان سیستم باربری جانبی که از تقاضای شکل‌پذیری قابل توجه در قاب‌ها جلوگیری می‌کند، انجام می‌گیرد. در نواحی با لرزه‌خیزی متوسط و کم و در صورتی که تقاضاهای لرزه‌ای خیلی بیشتر از مقاومت گرانشی قاب نباشد، مقاوم‌سازی موضعی و محصور کردن اعضای قاب به عنوان راهکار بهسازی پیشنهاد می‌گردد.

افزودن قاب مهاربندی فولادی به قاب خمشی بتنی

افزودن دیوار برشی

اﻓﺰودن دﻳﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺎب ﺑﺘﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻴﻮه‌اي ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي اﻓﺰودن ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻳﺎ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ. دﻳﻮارﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ است از ﺑﺘﻦ درﺟﺎ ﻳﺎ ﺷﺎﺗﻜﺮﻳﺖ اﺟﺮا ﮔﺮدﻧﺪ.

ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﻋﻤﺪه در ﻃﺮاﺣﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ قابﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﺆﺛﺮي از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر روﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ آﻳﺎ ﺳﺘﻮن‌ﻫﺎي ﻗﺎب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﺎﻓﻲ ﻗﻮي و ﻳﺎ داراي ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ  ﺑﺪون ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎي ﻣﺮزي در ﻳﻚ دﻳﻮار ﺑﺮﺷﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ؟ آﻳﺎ ﻃﺮح ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﻴﺮﻫﺎي ﻗﺎب آﻧﻘﺪر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻴﺮﻫﺎي راﺑﻂ ﻳﺎ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ دﻳﻮار ﻣﺮﺑﻮط ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ؟ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﺼﺎل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻗﺎب - دﻳﻮار را ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ اتصالات می‌­تواند ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺣﺎﻻت زﻳﺮ ﺻﻮرت گیرد: 1- دﻳﻮار ﺑﺮﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ در صفحه­‌ی قاب­‌های بتنی موجود قرار گرفته، 2- دیوار برشی جدید بصورت دیوارهای پیوسته قائم در طول و متصل به قاب‌های موجود قرار گیرند، ۳- دیوار برشی جدید به عنوان اعضای قائم مجزا مستقل از قاب، قرار گیرند.

با توجه به بررسی جزئیات در زیر معمولا بهتر است نخستین گزینه کنار گذاشته شود. با در نظر گرفتن گزینه‌های ۲ و ۳ باید تعیین شود که آیا قاب ها توان آن را دارند که به عنوان قسمتی از دیوار برشی عمدتا به عنوان عضو مرزی در آیند یا اینکه بهتر است از اندرکنش مستقیم دیوار و قاب بتنی موجود با قرار دادن دیوارهای برشی آزاد، جلوگیری شود.

 

شرکت‌های هلدینگ سازیران
مجریان اسکان هزاره سوم

مجریان اسکان هزاره سوم

سقف روف فرم

سقف روف فرم

ستبران طرح هزاره سوم

ستبران طرح هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

سازه‌های رویایی هزاره سوم

مجله سازیران

مجله سازیران

طرح ماندگار هزاره سوم

طرح ماندگار هزاره سوم

نشر علم عمران

نشر علم عمران

سازه‌های آرمانی هزاره سوم

سازه‌های آرمانی هزاره سوم